Elektrikeris

Elektrikeris Tahko M

Elektrikeris Tahko M
6,6kW teras-499 EUR
6,6kW must-518 EUR
9kW teras-553 EUR
9kW must-570 EUR
Kivide maht: 80kg
10,5kW teras-650 EUR
10,5kW must- 668 EUR
Kivide maht: 140kg