OSTUTINGIMUSED

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.kaminakeskus.ee omanik Rändrüütel HP OÜ

vahel www.kaminakeskus.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.kaminakeskus.ee vahendusel toodete ostmisel

tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Rändrüütel HP OÜ on õigustatud www.kaminakeskus.ee arengust tulenevalt parema ja turvalisema

kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja

muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.kaminakeskus.ee kaudu. Tingimuste ja

hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti

leheküljel www.kaminakeskus.ee . Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste

jõustumist, kohaldatakse Teie ja Rändrüütel HP OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse

edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. www.kaminakeskus.ee hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4

sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. www.kaminakeskus.ee olevad hinnad võivad erineda teistest Rändrüütel HP OÜ kaupluste hindadest.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva

summa laekumisest Rändrüütel HP OÜ arvelduskontole.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi

tasumisele kuuluva summa laekumisest Rändrüütel HP OÜ arvelduskontole.

3.6.www.kaminakeskus.ee sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 10.00-17.00). Kui

tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 14, toimub tellimuse vormistamine järgneval

esmaspäeval.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Toodete eest saate tasuda arvel näidatud panga arvelduskontole.

4.2. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

4.3. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie

poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Laos olevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-7 päeva.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et

toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel

juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Rändrüütel HP OÜ

ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti

teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi

anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote

kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt

täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa

tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et

täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem

muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja

arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Rändrüütel HP OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete

kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud

Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame

tungivalt Teil tooted üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane

märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada elektronposti aadressile kaminakeskus@gmail.com.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Kõikidele www.kaminakeskus.ee ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56

lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul

alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses

märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel

kaminakeskus@gmail.com ning tagastama seejärel tellitud kauba Rändrüütel HP OÜ-le. Vastavalt VÕS

§ 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.

6.2. Tellimusest taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva

jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt.

6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis.

Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend

avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja

olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama

kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid ). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud

veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.4. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei

ole kokku leppinud teisiti.

6.5. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis

ei ole tingitud Rändrüütel HP OÜ; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Rändrüütel HP

OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile

tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Rändrüütel HP OÜ Teile tasaarvestamise

avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus

tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse

vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja

Rändrüütel HP OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul

kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine.

7.1. Rändrüütel HP OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt
võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise
päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse korral on Teil õigus nõuda asja parandamist või asendamist. Juhul, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või asja parandamisega/asendamisega põhjustatakse tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi või ettevõtja on keeldunud õigustamatult tarbija kaebust lahendamast, on tarbijal õigus ka lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist (võlaõigusseaduse § 222 lg 1, § 223);

7.4.Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos

transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos
transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

 8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Rändrüütel HP OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Rändrüütel HP OÜ ees teisele poolele

käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud

juhtudel ja ulatuses.

8.2. Rändrüütel HP OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest

juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Rändrüütel HP OÜ ei saanud

mõjutada ning mille saabumist Rändrüütel HP OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki www.kaminakeskus.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi

isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest

õigusaktidest.

9.3. Teie ja Rändrüütel HP OÜ vahel seoses www.kaminakeskus.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusesse, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, mis asub Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon:620 1707, elektronpost: info@tarbijakaitseamet.ee või Harju Maakohtusse.

Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Diskleimer

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Rändrüütel HP OÜ jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Rändrüütel HP

OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva

jooksul.

10.3 Rändrüütel HP OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest

probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis. Sellest

tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga

müümisele.)

10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust

uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib www.kaminakeskus.ee toote infos

esineda ebatäpsusi.

Antud juhul Rändrüütel HP OÜ ei võta vastutust toote andmete õigsuses.

10.5 www.kaminakeskus.ee olevad hinnad võivad olla erinevad kaupluste omadest.

http://ec.europa.eu/odr